Regulamin - Biblioteka Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

O nas

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ, CKU W GRONOWIE


Postanowienia ogólne


Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnym jest  Ogólnoszkolną Pracownią
Informacyjno-Dydaktyczną służącą realizacji:
1. indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
2. działań propagujących czytelnictwo,
3. umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną,
4. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
5. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
6. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
7. popularyzowania wiedzy o regionie we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami,
8. działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Zasady korzystania z Biblioteki


1. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy uczniowie, słuchacze, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Biblioteka jest czynna według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.
3. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
4. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
5. Zbiorów specjalnych oraz książek z księgozbioru podręcznego nie można wypożyczać do domu.
6. Książki można wypożyczyć na okres jednego miesiąca.
7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad oraz maturzyści mają prawo do wypożyczenia większej liczby materiałów.
8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongatę.
9. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
10. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik powinien odkupić, bądź zwrócić jej równowartość w postaci innej książki.
11. Bibliotekarze szkół dysponujących uboższym księgozbiorem mają prawo do wypożyczania książek dla swoich
uczniów na własne nazwisko i odpowiedzialność.
12. Książki można wypożyczać także na ferie i wakacje, termin oddania książek wypożyczonych na wakacje to
pierwszy tydzień września nowego roku szkolnego.
13. W przypadku zmiany szkoły wszyscy czytelnicy zobowiązani są do wcześniejszego zwrotu wypożyczonych książek i pozostałych materiałów.
14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem
i do bezwzględnego przestrzegania.
15. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa odrębny regulamin.


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych ICIM w Bibliotece Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów
w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac związanych z nauką, tworzenia dokumentów oraz korzystania z informacji źródłowych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat edukacyjny.
3. Wykorzystanie komputerów do celów innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i użytkowanego programu.
5. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu przydzielonego do każdego stanowiska komputerowego i czytelnego wypełnienia wszystkich rubryk – data, czas użytkowania (od godz.- do godz.), nazwisko, klasa.
6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  1 godzinę. W przypadku braku chętnych czas ten może ulec wydłużeniu.
7. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 10 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
8. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
10 Zabrania się:

  • dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.,

  • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.),

  • instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego

    z zewnątrz i usuwania programów zainstalowanych przez nauczyciela.
11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo
do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
13. Stanowisko komputerowe należy opuścić na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
Niestosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego